Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia I i II st.

Sylwetki absolwentów

Sylwetka absolwenta EiT - I st.

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja umożliwia zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów, technologii i narzędzi oraz technik komputerowych.

W pierwszej fazie kształcenia przyszły inżynier uzyskuje ogólne wykształcenie na poziomie akademickim w zakresie elektroniki i telekomunikacji wzbogacone wiedzą z zakresu informatyki.

Inżynier - absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskuje ogólne przygotowanie teoretyczne i zawodowe wymagane od inżyniera elektronika, polegające na uzyskaniu wiedzy z matematyki, fizyki, teorii sygnałów, podstaw konstrukcji i technologii, przyrządów i układów elektronicznych, jak również ekonomiki produkcji, organizacji i zarządzania niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania małą firmą i podejmowania działalności gospodarczej.
Więcej…
 

Sylwetka absolwenta Informatyka - II st.

Magister inżynier – absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do rozwiązywania problemów informatycznych , wydawania opinii na podsta­wie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad praw­nych i etycznych.. Posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, dysku­towania na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, posiada nawyki ustawicznego kształ­cenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na etapie magisterskim student ma do wyboru następujące specjalności:

  • Informatyczne Systemy Zarządzania; 

  • Systemy Informatyki Przemysłowej;

  • Zastosowania Systemów Baz Danych;

Więcej…
 

Sylwetka absolwenta Informatyka - I st.

Kierunek Informatyka umożliwia zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych, oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Studentom zapewnia się przygotowanie ogólne w zakresie przedmiotów mate­matyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych, przedmio­tów ekonomiczno-humanistycznych, języka angielskiego oraz ogólne wykształ­cenie informatyczne, na które składa się: wiedza o algorytmach i programowa­niu, organizacja i architektura systemów komputerowych, oprogramowanie systemów komputerowych, bazy danych. Sylwetka absolwenta tego kierunku kształtowana jest podczas realizacji dwóch części programu: kierunkowej i specjalizacyjnej.

Więcej…
   

Sylwetka absolwenta EiT - II st.

Magister inżynier – absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest przygotowany do twórczej pracy analitycznej i projektowej oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: układów i aparatury elektronicznej w różnych jednostkach gospodarki, biurach projektowych, w instytutach naukowych i uczelniach, w kraju i na świecie. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Nowoczesne i uniwersalne podejście do kształcenia absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja, daje wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy nad projektowaniem i konstrukcją dowolnej wyspecjalizowanej aparatury elektronicznej, np. telekomunikacyjnej, pomiarowej, automatyki, systemów komputerowych (budynki inteligentne, monitoring, elektronika samochodowa), natomiast rzetelne podstawy teoretyczne stwarzają możliwość pracy badawczej i naukowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalności wybierane na studiach II stopnia:
  • Elektronika Systemów Sterowania (ESS),
  • Elektronika Użytkowa (EU),
  • Optoelektronika i Fotoenergetyka (OiF),
  • Systemy i Sieci Telekomunikacyjne (SiST).
Więcej…
   
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl