Nauka

Wytyczne dla osób ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego

IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej V. Przystąpienie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej III. Przystąpienie do egzaminów doktorskich II. Złożenie rozprawy doktorskiej I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego
Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ELEKTRONIKA lub INFORMATYKA powinna złożyć Dziekanowi Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (zał.1 - [docx] [pdf]). We wniosku adresowanym do Dziekana powinien być wymieniony proponowany temat rozprawy, własna ocena stanu zaawansowania rozprawy i przewidywany termin jej zakończenia, nazwisko proponowanego promotora i/lub promotora pomocniczego, dyscyplina dodatkowa oraz język nowożytny.

Do wniosku kandydat załącza następujące dokumenty:

 1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, lub magistra.
 2. Propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny nauki w której ma być otwarty przewód.
 3. Wykaz publikacji kandydata w zakresie tematyki planowanej rozprawy ze wskaźnikami biblio metrycznymi w bazach Web of Science i Scopus.
 4. Życiorys kandydata z informacją o odbytych studiach oraz przebiegu pracy zawodowej.
 5. Opinię samodzielnego pracownika naukowego (profesora) o kandydacie i o planowanej rozprawie z wyraźnym stwierdzeniem iż zgadza się podjęcia funkcji promotora. Opinia powinna zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy oraz przewidywanym terminie jej zakończenia.
 6. Zgoda pracownika na podjęcie się funkcji promotora pomocniczego.
 7. Informację, czy kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora w innej jednostce i czy ma otwarty w innej jednostce przewód doktorski (zał.2 - [docx] [pdf]).
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia przewodu i publikowania ich na stronie Wydziałowej (zał.3 - [docx] [pdf]).
 9. W przypadku gdy kandydat jest beneficjentem programu Diamentowy Grant dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt oraz opinię proponowanego opiekuna naukowego stwierdzającego wysoki poziom prac badawczych kandydata.

W omówieniu planu i koncepcji pracy (pkt.2) powinien być jasno przedstawiony cel pracy i jej ewentualne tezy, oraz wskazane dotychczasowe osiągnięcia kandydata w tematyce związanej z rozprawą. Plan pracy powinien zawierać wykaz zadań badawczych planowanych do realizacji w ramach pracy.
Wymagane dokumenty powinny być złożone Dziekanowi w formie elektronicznej i papierowej na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Wydziału, na którym to posiedzeniu Rada Wydziału będzie rozpatrywać wniosek.
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest wygłoszenie prezentacji w ramach Seminarium Wydziałowego przed posiedzeniem Rady Wydziału.
Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, odbywa się w formie Uchwały (Nr 1) Rady Wydziału. Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału powołuje komisję doktorską do prowadzenia przewodu doktorskiego oraz powołuje komisje egzaminacyjne z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego.

II. Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Kandydat przedkłada promotorowi 5 kompletów dokumentów zawierających:
  • rozprawę doktorską,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim,
  • streszczenie rozprawy w języku angielskim (Do dokumentów należy również załączyć ich kopie zapisane na informatycznym nośniku danych.)
 2. Promotor przekazuje Dziekanowi dokumenty opisane w punkcie 1 wraz z pisemną opinią. Opinia ta powinna zawierać: potwierdzenie, iż praca doktorska została ukończona oraz wniosek promotora o dopuszczenie do dalszych etapów przewodu.

Dokumenty te powinny zostać przekazane Dziekanowi nie później niż 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału.
Rada Wydziału wyznacza, w formie Uchwały (Nr 2), recenzentów rozprawy doktorskiej.

III. Przystąpienie do egzaminów doktorskich

 1. Po złożeniu rozprawy doktorskiej kandydat przygotowuje się do egzaminów doktorskich przed powołanymi komisjami doktorskimi z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka nowożytnego.
 2. Kandydat zobowiązany jest do złożenia egzaminów doktorskich przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i skierowaniem jej do publicznej obrony.
 3. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan w porozumieniu z powołanymi wcześniej komisjami egzaminacyjnymi.

IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i skierowanie jej do publicznej obrony

Po wpłynięciu recenzji rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska podejmuje Uchwałę (Nr 3) o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

V. Przystąpienie do obrony publicznej rozprawy doktorskiej oraz jej przebieg

 1. Przed przystąpieniem do obrony publicznej rozprawy doktorskiej kandydat przygotowuje na piśmie odpowiedzi do uwag zawartych w recenzjach i przekazuje je Dziekanowi Wydziału.
 2. Kandydat zobowiązany jest również do wygłoszenia prezentacji na temat tez rozprawy w ramach  Seminarium Wydziałowego.
 3. Kandydat przygotowuje swój życiorys naukowy i przebieg kariery zawodowej i przekazuje go promotorowi, który przedstawia go w trakcie obrony publicznej.
 4. W trakcie obrony publicznej kandydat prezentuje główne tezy rozprawy doktorskiej oraz ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach rozprawy, po odczytaniu recenzji przez każdego z recenzentów.
 5. Kandydat zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników obrony publicznej dotyczące dziedziny i dyscypliny naukowej w której ubiega się o stopień naukowy.

Komisja Doktorska podejmuje Uchwałę (Nr 4) o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Rada Wydziału podejmuje Uchwałę (Nr 5) o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w danej dyscyplinie. W przypadku gdy obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją, komisja ta przygotowuje projekt Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go  Radzie Wydziału.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 30 września 2016r. Rozdział 1 Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim.
 2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dziennik Ustaw z 2016r poz.882 z późniejszymi zmianami.

Załączniki:

Instrukcja wraz z załącznikami: [docx] [pdf]

Załącznik 1: zał.1 - [docx] [pdf]

Załącznik 2: zał.2 - [docx] [pdf]

Załącznik 3: zał.3 - [docx] [pdf]

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone