Nauka

Procedura zamknięcia przewodu doktorskiego

Wszczęty przewód doktorski na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej może zostać zamknięty przez Radę Wydziału w formie Uchwały na wniosek:

 1. doktoranta
  Doktorant składa do Dziekana Wydziału pismo, w którym wnioskuje o zamknięcie przewodu doktorskiego podając jednocześnie uzasadnienie tego wniosku (Załącznik Nr 1 - [docx] - [pdf]). Dziekan przedstawia wniosek Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę o zamknięcie przewodu.
 2. promotora przewodu doktorskiego
  Promotor składa do Dziekana Wydziału pismo, w którym wnioskuje o zamknięcie przewodu doktorskiego podając jednocześnie uzasadnienie tego wniosku (Załącznik Nr 2 - [docx] - [pdf]). Wydział kontaktuje się z doktorantem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podjęcia dalszych działań, którymi mogą być:
  • zamknięcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału
  • zmiana promotora na wniosek doktoranta.
 3. Dziekana
  Dziekan Wydziału może złożyć wniosek do Rady Wydziału o zamknięcie przewodu doktorskiego jeśli od jego wszczęcia minęło 8 lat i doktorant nie złożył rozprawy doktorskiej i/lub nie wyraża woli jej kontynuowania lub nie ma możliwości kontaktu z doktorantem telefonicznej, listownej, e-mailowej lub innej.
 4. Komisji doktorskiej
  Komisja doktorska lub Dziekan składają wniosek do Rady Wydziału o zamknięcie przewodu doktorskiego jeśli:
  • Komisja doktorska nie przyjmie rozprawy doktorskiej i nie dopuści jej do publicznej obrony.
  • Promotor oceni negatywnie w przedłożonej opinii złożoną pracę doktorską i nie zawnioskuje o skierowanie jej do recenzji.
  • Doktorant w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich, albo ich nie zda.
  • Nie przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału i/lub raportu ze stopnia zaawansowania pracy nad rozprawą.
  • Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem doktorantowi stopnia doktora, gdy kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.

W każdym przypadku zamknięcie przewodu doktorskiego kończy się Uchwałą Rady Wydziału o zamknięciu przewodu doktorskiego podejmowaną w sposób tajny. Uprawnieni do głosowania są członkowie Rady Naukowej Wydziału. (Załącznik Nr 3 - [docx] - [pdf]).

Podstawa prawna

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dziennik Ustaw z 2016r poz.882 z późniejszymi zmianami.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone