O wydziale

Historia wydzialu

Początki XXX letniej historii Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdziesiątych XX wieku i były bardzo skromne. Na Wydziale Mechanicznym powstał w roku 1989 Zakład Elektroniki, z istniejącego wcześniej w latach 1978–1989 Zakładu Podstaw Informatyki, usytuowanego w strukturze Wydziału Budownictwa, którego pracownikami byli dr inż. Krzysztof Wawryn, dr inż. Henryk Budzisz oraz dr inż. Elżbieta Filipow–Ciskowska. Nowo powstały Zakład Elektroniki kierowany przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Guzińskiego zatrudniał 7 osób: dr. inż. Henryka Budzisza, dr. inż. Krzysztofa Wawryna, dr. inż. Elżbietę Filipow-Ciskowską, dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz Renatę Grabowską i Barbarę Dowgielewicz. Wkrótce Zakład zaczął się rozwijać, a kolejnymi pracownikami zostali – mgr inż. Artur Wezgraj oraz dr inż. Andrzej Serkiz i dr inż. Eugeniusz Polowy. Ten dziesięcioosobowy zespół stanowił zalążek przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki.

W 1989 roku Zakład Elektroniki na Wydziale Mechanicznym uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

18 stycznia 1991 roku, zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej – prof. dr. hab. inż. Zdzisława Piątka, w miejsce dotychczasowego Zakładu Elektroniki powołany został, w ramach Wydziału Mechanicznego, Instytut Elektroniki.

Funkcję dyrektora Instytutu Rektor powierzył prof. dr hab. inż. Andrze­jowi Guzińskiemu, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych dr. inż. Andrzejowi Muszyńskiemu (do 30.04.1992 r. oraz prof. nadzw. dr. hab. inż. Krzysztofowi Wawrynowi od 1.05.1992 r.). Dwa lata później, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej z dnia 15 września 1993 r., Instytut Elektroniki został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału. W tej samej uchwale Senat WSInż. zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do podjęcia starań mających na celu wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki.

Pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Elektroniki został prof. dr hab. Andrzej Guziński, który na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia powołał dr. inż. Stefana Bartkiewicza, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki – prof. nadzw. dr. hab. inż. Henryka Budzisza.

Instytut zatrudniał 13 profesorów, 9 adiunktów, 18 asystentów. Powołano dwa kierunki kształcenia: Elektronikę i Telekomunikację oraz Automatykę i Robotykę. Na pierwszy rok studiów przyjęto 179 osób na kierunek EiT, oraz 30 na kierunek AiR.

Rozwojowi Instytutu Elektroniki towarzyszyły też sukcesy jego praco­wników. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn objął w 1993 roku stanowisko prorektora ds. nauki i pełnił te obowiązki do 1999 roku. W 1999 roku prof. Krzysztof Wawryn wybrany został na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej. W 2002 roku prof. Krzysztof Wawryn został ponownie wybrany na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej, które to stanowisko piastował do końca sierpnia 2005 roku. Prof. Michał Białko został w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN, w 1995 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa politechniki w Tuluzie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Artur Wezgraj objął w roku 2002 stanowisko Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, które pełni do chwili obecnej.

Instytut Elektroniki rozwijał się razem z uczelnią, która rozpoczęła starania o zmianę statusu z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę.

16 marca 1994 roku Senat WSInż. podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Elektroniki. W miejsce dotychczasowych Zakładów: Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych, Miernictwa Elementów Elektronicznych oraz Inżynierii Komputerowej powstały Katedry: Elementów i Miernictwa Elektronicznego – kierownik prof. Włodzimierz Janke, Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych – kierownik prof. Andrzej Guziński, Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów – kierownik prof. Krzysztof Wawryn oraz Inżynierii Komputerowej – kierownik prof. Henryk Budzisz.

W 1994 roku pierwsi absolwenci Instytutu Elektroniki opuścili mury Instytutu. Pierwszym absolwentem, który obronił pracę magisterską był mgr inż. Leszek Bychto. Dr inż. Leszek Bychto był też pierwszym absolwentem Instytutu, który obronił pracę doktorską (2001 r.).

Pierwszym pracownikiem Instytutu Elektroniki, który uzyskał doktorat był mgr inż. Dariusz Gretkowski, który 18.12.1995 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 23 czerwca 1997 r., w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Koszalińskiej. W tym też roku Wydział Elektroniki uruchomił studia podyplomowe w dyscyplinie Informatyka. W ramach studiów podyplomowych prowadzone były studia „Zastosowania informatyki”, przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych dowolnych kierunków, oraz studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli”, przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów nauczycielskich.

W roku 1998 dwóch pracowników Wydziału uzyskało tytuły profesora nauk technicznych: prof. Krzysztof Wawryn 13.03.1998 oraz prof. Włodzimierz Janke 15.04.1998.

22 czerwca 1998 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektroniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika. Do 2019 roku Wydział Elektroniki i Informatyki nadał stopień naukowy doktora nauk technicznych 33 pracownikom, a kilkunastu innym pracownikom umożliwił otwarcie przewodów doktorskich. Wraz z uruchomieniem kierunku Informatyka powstało Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki. W roku 2000 powołano do życia Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki.

W roku 2001 odbyła się pierwsza obrona pracy doktorskiej absolwenta Wydziału Elektroniki dr. inż. Leszka Bychto.

Po śmierci Dziekana Wydziału prof. Andrzeja Guzińskiego w roku 2001 na stanowisko Dziekana wybrany został prof. Henryk Budzisz, który pełnił tę funkcję do września 2008 r.

W roku 2002 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

W 2009 roku w skład Wydziału Elektroniki i Informatyki wchodziło siedem katedr:

Na wydziale zatrudnionych było 15 profesorów (w tym 8 tytularnych), 23 adiunktów i 13 asystentów oraz 9 wykładowców, kształciło się 1112 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 723 i na niestacjonarnych 389. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnych Wydział prowadził kształcenie w ośrodku zamiejscowym w Chojnicach. Wydział miał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale była zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według europejskiego standardu ECTS.

Wydział Elektroniki mieścił się przy ulicy Partyzantów, ale obecnie zajmuje oddany do użytku z okazji 35–lecia Politechniki Koszalińskiej nowy budynek przy ulicy Śniadeckich 2. Uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby Uczelni, a w tym również Wydziału Elektroniki, odbyło się 13.06.2003 r. W uroczystości tej udział wzięli rektorzy uczelni technicznych.

W roku 2003 odbył się również XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, którego organizację powierzono Wydziałowi Elektroniki. W grudniu 2004 roku decyzją MENiS dokonana została zmiana nazwy na Wydział Elektroniki i Informatyki. Wiosną roku 2005 rozpoczęła się natomiast budowa zespołu laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki ze środków MEN oraz europejskich funduszy ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Budynek ten został oddany do użytku w grudniu 2006 roku.

Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku informatyka w 2006 r. oraz elektronika i telekomunikacja w 2009 r. uzyskując dla obu kierunków oceny pozytywne.

Od września 2008 r. na stanowisko Dziekana wybrany został prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński, który pełnił tę funkcję do 2016 roku.

W marcu 2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. W kwietniu 2009 r. Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę o utworzeniu Studiów Doktoranckich na Wydziale w dyscyplinach Elektronika i Informatyka.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.

W 2010 r. Wydział uzyskał w wyniku oceny parametrycznej „kategorię B” finansowania badań naukowych.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego Wydział uzyskał w maju 2011 roku. Wydział uprawnienia te utracił z powodu zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Wydział przeszedł w 2015r. pomyślnie ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskując ocenę pozytywną - Uchwała nr 840/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

We wrześniu 2015 roku, w wyniku zmian w Statucie Uczelni, Wydział przeszedł reorganizację, w wyniku której powstały nowe katedry i zakłady: Katedra Elektroniki (KE), Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK), Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (KSCPS), Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania (ZPIIZ), Zakład Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji (ZSMISI), Centrum Informatyczne WEiI (CIWEiI) oraz Centralne Laboratorium Wydziału (CLWEiI). Struktura ta utrzymuje się do chwili obecnej.

Od września 2016 roku na stanowisko Dziekana wybrany został prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Funkcje prodziekanów pełnią: dr hab. Mirosław Maliński, dr inż. Wiesław Madej i dr inż. Robert Berezowski.

W dniu 30.05.2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

W wyniku oceny parametrycznej Wydziału za lata 2013-2016 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.11.2017 r. Wydział uzyskał w ocenie parametrycznej ponownie kategorię B finansowania badań naukowych.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone