O wydziale

Historia wydzialu

Początki Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdziesiątych XX wieku i były bardzo skromne. Na Wydziale Mechanicznym powstał w roku 1989 Zakład Elektroniki, z istniejącego wcześniej w latach 1978–1989 Zakładu Podstaw Informatyki, usytuowanego w strukturze Wydziału Budownictwa, którego pracownikami byli dr inż. Krzysztof Wawryn, dr inż. Henryk Budzisz oraz dr inż. Elżbieta Filipow–Ciskowska. Nowo powstały Zakład Elektroniki kierowany przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Guzińskiego zatrudniał 5 osób: dr inż. Henryka Budzisza, dr inż. Krzysztofa Wawryna, dr inż. Elżbietę Filipow-Ciskowską, dr inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz Renatę Grabowską. Wkrótce Zakład zaczął się rozwijać, a kolejnymi pracownikami zostali – mgr inż. Artur Wezgraj oraz dr inż. Andrzej Serkiz i dr inż. Eugeniusz Polowy. Ten dziewięcioosobowy zespół stanowił zalążek przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki.

18 stycznia 1991 roku, zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej – prof. dr hab. inż. Zdzisława Piątka, w miejsce dotychczasowego Zakładu Elektroniki powołany został, w ramach Wydziału Mechanicznego, Instytut Elektroniki.

Funkcję dyrektora Instytutu rektor powierzył prof. dr hab. inż. Andrzejowi Guzińskiemu, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych dr inż. A. Muszyńskiemu (do 30.04.1992 r.), a następnie prof. nadzw. dr hab. inż. K. Wawrynowi (od 1.05.1992 r.). Dwa lata później, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej z dnia 15 września 1993 roku, Instytut Elektroniki został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału. W tej samej uchwale Senat WSInż. zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do podjęcia starań mających na celu wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki.

Rozwojowi Instytutu Elektroniki towarzyszyły też sukcesy jego pracowników. Prof. dr hab. inż. K. Wawryn objął w 1993 roku stanowisko prorektora ds. nauki i pełnił te obowiązki do 1999 roku. W 1999 roku prof. Krzysztof Wawryn wybrany został na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej, które piastował przez dwie kadencje do końca sierpnia 2005 roku. Prof. Michał Białko został w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki w Tuluzie, w 2008 r. tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej, a w 2012 r. Politechniki Koszalińskiej. Dr inż. Artur Wezgraj objął w roku 2002 stanowisko Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, które pełni do chwili obecnej.
16 marca 1994 roku Senat WSInż. podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Elektroniki – w miejsce dotychczasowych Zakładów: Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych, Miernictwa Elementów Elektronicznych oraz Inżynierii Komputerowej powstały Katedry: Elementów i Miernictwa Elektronicznego – kierownik prof. W. Janke, Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych – kierownik prof. A. Guziński, Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów – kierownik prof. K. Wawryn oraz Inżynierii Komputerowej – kierownik prof. H. Budzisz.

Pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Elektroniki został prof. dr hab. Andrzej Guziński, który na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia powołał dr inż. Stefana Bartkiewicza, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki – prof. nadzw. dr hab. inż. Henryka Budzisza.

Instytut zatrudniał 13 profesorów, 9 adiunktów, 18 asystentów. Powołano dwa kierunki kształcenia: Elektronikę i Telekomunikację oraz Automatykę i Robotykę. Na pierwszy rok studiów przyjęto 179 osób na kierunek EiT, oraz 30 na kierunek AiR.

Instytut Elektroniki rozwijał się razem z uczelnią, która w wyniku przyspieszonego rozwoju w 1996 r. została przemianowana uchwałą Sejmu RP z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie na Politechnikę Koszalińska.

Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 23 czerwca 1997 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Koszalińskiej. W 1996 roku Wydział Elektroniki uruchomił studia podyplomowe w dyscyplinie Informatyka. W ramach studiów podyplomowych prowadzone były studia „Zastosowania informatyki”, przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych dowolnych kierunków, oraz studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli”, przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów nauczycielskich.

W 1997r. Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku Informatyka.

22 czerwca 1998 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektroniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika. Do chwili obecnej Wydział Elektroniki i Informatyki nadał stopień naukowy doktora nauk technicznych siedemnastu pracownikom a 14 pracownikom umożliwił otwarcie przewodów doktorskich. Wraz z uruchomieniem kierunku Informatyka w 1997r. powstało Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki. W roku 2000 powołano do życia Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki. Po śmierci Dziekana Wydziału prof. Andrzeja Guzińskiego w roku 2001 na stanowisko Dziekana wybrany został prof. Henryk Budzisz.

W roku 2002 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

W latach 90-tych i w pierwszych latach XXI wieku Wydział Elektroniki mieścił się przy ulicy Partyzantów. Obecnie zajmuje oddany do użytku z okazji 35–lecia Politechniki Koszalińskiej nowy budynek przy ulicy Śniadeckich 2. Uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby Uczelni, a w tym również Wydziału Elektroniki, odbyło się 13 czerwca 2003 r. W uroczystości tej udział wzięli rektorzy uczestniczący w Konferencji Polskich Uczelni Technicznych organizowanej przez Politechnikę Koszalińską.

W roku 2003 odbył się również XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, którego organizację powierzono Wydziałowi Elektroniki. W grudniu 2004 roku decyzją MENiS dokonana została zmiana nazwy Wydziału na Wydział Elektroniki i Informatyki. Wiosną roku 2005 rozpoczęła się natomiast budowa zespołu laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki ze środków MEN oraz europejskich funduszy ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Budynek ten został oddany do użytku w grudniu 2006 r. W tym samym roku Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku informatyka.

Od września 2008 w wyniku wyborów Dziekanem Wydziału został prof. Mirosław Maliński, który w 2012 roku został ponownie wybrany na nową kadencję. W 2009 roku Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja, a w 2011r na kierunku informatyka uzyskując dla obu kierunków oceny pozytywne.
W marcu 2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W kwietniu 2009 r. Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę o utworzeniu Studiów Doktoranckich na Wydziale w dyscyplinach Elektronika i Informatyka.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika. Uprawnienia Wydział uzyskał w maju 2011 roku.

Wydział przeszedł w 2015r. pomyślnie ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskując ocenę POZYTYWNĄ - Uchwała nr 840/2015  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. 

Obecnie w skład Wydziału Elektroniki i Informatyki wchodzą trzy katedry i dwa zakłady:

Od 1 września 2016 nowym Dziekanem jest dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, a funkcje prodziekanów pełnią: dr hab. Mirosław Maliński, dr inż. Wiesław Madej i dr inż. Robert Berezowski.

Na wydziale zatrudnionych jest 14 profesorów (w tym 8 z tytułem naukowym), 25 doktorów, 6 magistrów, 18 pracowników naukowo technicznych i administracyjnych (2016r.). Na Wydziale kształci się ponad 500 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnycch i doktoranckich. Wydział ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka oraz doktoranckich w dyscyplinach Elektronika i Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale jest aktualnie zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według Krajowych Ram Kwalifikacji i europejskiego standardu ECTS.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone