Studenci

Proces dyplomowania

  1. Opis obowiązującej procedury dyplomowania :Politechnika Koszalińska (koszalin.pl) 
  2. Wykonanie pracy dyplomowej

Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora w ciągu dwóch semestrów. Stopień realizacji pracy kontroluje dodatkowo Kierownik Katedry/Zakładu lub osoba przez niego upoważniona w ramach zajęć z Proseminarium i Seminarium Dyplomowego. Praca musi być zrealizowana do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów. Termin złożenia pracy może być, w uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek dyplomanta i po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora o stanie zaawansowania pracy, przedłużony przez Prodziekana ds. Studenckich o jeden miesiąc.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się po dopełnieniu wszystkich wymagań przez studenta i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przez promotora i recenzenta. Termin egzaminu wyznacza się na dzień powszedni i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od złożenia pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana przez Dziekana, w skład której wchodzi co najmniej jeden pracownik samodzielny. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na trzy pytania:

  1. Główne tezy pracy – prezentacja pracy dyplomowej uzasadniająca jej realizację i przedstawiająca jej wyniki oraz wnioski z jej realizacji
  2. Pytanie z kierunku studiów
  3. Pytanie ze specjalności

W przypadku studiów II stopnia dla studentów posiadających dyplom inżyniera pytanie nr 3 jest również pytaniem z kierunku studiów.

Po odpowiedziach na pytania komisja na niejawnym posiedzeniu podejmuje decyzję o wyniku egzaminu dyplomowego. Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowi Regulamin Studiów oraz przyjęte w nim wytyczne. Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego.
Szczegółowy przebieg egzaminu dostępny jest w zakładce: Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone