Studenci

Proces dyplomowania

  1. Ustalenie tematu pracy dyplomowej.

   Student studiów I stopnia najpóźniej do końca zajęć semestru V a studiów II stopnia do końca zajęć I semestru zobowiązany jest do ustalenia z potencjalnym promotorem tematu i zakresu pracy dyplomowej. Promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora nauk technicznych lub matematyczno – fizycznych. Zakres pracy powinien zawierać opis wymagań, umożliwiających osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów.

  2. Wprowadzenie i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej w systemie DYPLOMY

   Promotor po uzgodnieniu tematu i zakresu pracy dyplomowej, nie później niż do 15 stycznia w semestrze zimowym i do 15 czerwca w semestrze letnim, wprowadza temat do systemu dyplomy zgodnie z wybraną specjalnością. Po wyrażeniu zgody na realizację pracy w Katedrze/Zakładzie przez jej Kierownika oraz zatwierdzeniu tematu przez trzech członków Komisji ds. Jakości Dyplomowania temat pracy podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Po zatwierdzeniu tematu promotor generuje z systemu dyplomy Kartę Dyplomanta, która po wypełnieniu i podpisaniu przez promotora i dyplomanta musi zostać złożona w dziekanacie najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru.

  3. Wykonanie pracy dyplomowej

   Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora w ciągu dwóch semestrów. Stopień realizacji pracy kontroluje dodatkowo Kierownik Katedry/Zakładu lub osoba przez niego upoważniona w ramach zajęć z Proseminarium i Seminarium Dyplomowego. Praca musi być zrealizowana do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów. Termin złożenia pracy może być, w uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek dyplomanta i po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora o stanie zaawansowania pracy, przedłużony przez Prodziekana ds. Studenckich o dwa miesiące.

   Wymagania pracy dyplomowej:
  4. Zaakceptowanie pracy

   Po zrealizowaniu wszystkich zadań niezbędnych do opracowania pracy dyplomowej napisaniu części pisemnej pracy dyplomant przekazuje jej treść promotorowi do sprawdzenia i zaakceptowania. Po zaakceptowaniu pracy dyplomant umieszcza jej część pisemną (maksymalny rozmiar pliku 15MB) w systemie apd.tu.koszalin.pl (login i hasło jak do systemu usosweb).

  5. Złożenie pracy

   Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez promotora student może pobrać jej wersję do druku z systemu apd.tu.koszalin.pl. Pobrana z systemu praca zostaje wydrukowana i oprawiona w co najmniej 3 egzemplarzach: do dokumentacji studenta, do biblioteki oraz dla promotora. Każdy egzemplarz pracy dyplomowej musi zawierać płytę z zapisaną na niej treścią pracy. Wydrukowaną pracę student składa w dziekanacie na stanowisku ds. dyplomowania. Dodatkowo student składa Oświadczenie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego (Zarządzenie Rektora Nr 24/2014 z 26.06.2014 r.).

  6. Sprawdzenie pracy dyplomowej pod kątem naruszenia praw autorskich

   Praca podlega sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym. Umieszczenie pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl następuje przez pracownika dziekanatu. Po pozytywnej ocenie pracy w systemie antyplagiatowym promotor akceptuje pracę i w przypadku przekroczenia wskaźników oceny w systemie antyplagiatowym promotor może:

   1. dokonać oceny pozytywnej wraz z uzasadnieniem i dołączeniem pełnego raportu podobieństwa;
   2. wystąpić z wnioskiem do Dziekana o zgodę na wprowadzenie stosownych poprawek do pracy;
   3. niedopuszczeniem pracy do egzaminu dyplomowego zgodnie z punktem 14 Regulaminu antyplagiatowego;
   4. skierowaniem do komisji dyscyplinarnej zgodnie z punktem 15 Regulaminu antyplagiatowego.
  7. Ocena i recenzja pracy dyplomowej.

   Promotor po akceptacji pracy dyplomowej wypełnia Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej, w którym wskazuje kandydata na recenzenta – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego (Zarządzenie Rektora Nr 24/2014 z 26.06.2014 r.). Promotor i recenzent opracowują recenzje pracy dyplomowej i umieszczają je w systemie apd.tu.koszalin.pl. Po umieszczeniu opinii i recenzji w systemie APD promotor i recenzent drukują swoje recenzje i podpisane składają w dziekanacie a promotor dokonuje ostatecznej akceptacji pracy dyplomowej i kieruje ją do obrony.

  8. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

   Po złożeniu pracy student pobiera z dziekanatu kartę obiegową i przed wynaczeniem terminu egzaminu dyplomowego zwraca ją wypełnioną do dziekanatu. 

  9. Egzamin dyplomowy

   Egzamin dyplomowy odbywa się po dopełnieniu wszystkich wymagań przez studenta i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przez promotora i recenzenta. Termin egzaminu wyznacza się na dzień powszedni i musi się odbyć w ciągu czterech tygodni od złożenia pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana przez Dziekana, w skład której wchodzi co najmniej jeden pracownik samodzielny. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na trzy pytania:

   1. Główne tezy pracy – prezentacja pracy dyplomowej uzasadniająca jej realizację i przedstawiająca jej wyniki oraz wnioski z jej realizacji
   2. Pytanie z kierunku studiów
   3. Pytanie ze specjalności

   W przypadku studiów II stopnia dla studentów posiadających dyplom inżyniera pytanie nr 3 jest również pytaniem z kierunku studiów.

   Po odpowiedziach na pytania komisja na niejawnym posiedzeniu podejmuje decyzję o wyniku egzaminu dyplomowego. Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowi Regulamin Studiów oraz przyjęte w nim wytyczne. Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego.
   Szczegółowy przebieg egzaminu dostępny jest w zakładce: Zagadnienia na egzamin dyplomowy

  10. Wystawienie dyplomu ukończenia studiów i suplementu

   Pracownik dziekanatu na podstawie dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia sporządza suplement do dyplomu. Suplement podpisuje Dziekan. Na podstawie protokołu egzaminu dyplomowego oraz informacji zawartych w systemie USOS pracownik Działu Kształcenia wykonuje dyplom ukończenia studiów. Dyplom podpisuje Dziekan i Rektor. Na wniosek studenta za dodatkową opłatą wydaje się dyplom w języku obcym. Dyplom wraz z suplementem odbiera się osobiście w Dziale Kształcenia na podstawie zaświadczenia otrzymanego w dziekanacie.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone