Studenci

Studia doktoranckie

Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej powinny prowadzić do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach Elektronika lub Informatyka.

Współczesna elektronika i informatyka to dyscypliny nowoczesne, rozwijające się niezwykle szybko i znajdujące szerokie zastosowania nie tylko we wszystkich gałęziach nowoczesnej techniki (np. techniki obliczeniowe, rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji, sterowanie procesami przemysłowymi, doskonalenie sprzętu powszechnego użytku, przetwarzanie energii…) ale praktycznie we wszystkich istotnych obszarach ludzkiej aktywności. Rozwój tych dyscyplin decyduje o tempie przemian cywilizacyjnych współczesnego świata. Specjaliści pracujący w tych dziedzinach muszą stale uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę.

Studia doktoranckie przygotowują swoich słuchaczy do prac o charakterze badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym. Poza zajęciami zapewniającymi poszerzanie wiedzy doktorantów w zakresie elektroniki i informatyki prowadzone są zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, w tym szereg zajęć typu seminaryjnego w ramach których doskonalone są umiejętności aktywnego studiowania literatury, przygotowania i wygłaszania referatów naukowych i technicznych oraz prowadzenia dyskusji naukowych.

Słuchacze Studiów Doktoranckich podejmują od pierwszego semestru współpracę z opiekunami naukowymi, profesorami zatrudnionymi na Wydziale Elektroniki i Informatyki, przyszłymi promotorami rozpraw doktorskich. Kadra profesorska Wydziału posiada wysokie kwalifikacje, poważną pozycję w strukturze nauki polskiej, legitymuje się osiągnięciami naukowymi znaczącymi w skali międzynarodowej i ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu przewodów doktorskich.

Formalne otwarcie przewodu doktorskiego musi nastąpić nie później niż do końca szóstego semestru studiów. Przygotowanie rozprawy doktorskiej powinno nastąpić przed zakończeniem studiów (ósmy semestr) jednak formalne przepisy nie nakładają na słuchaczy obowiązku obronienia pracy doktorskiej w czasie trwania studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Informatyki mają charakter stacjonarny, jednak zajęcia są planowane w taki sposób aby umożliwić studiowanie osobom pracującym zawodowo. Słuchacze Studiów, którzy nie pracują zawodowo otrzymują pomoc materialną (stypendia).

Na kolejnych podstronach umieszczono informacje o profesorach zatrudnionych na Wydziale będących potencjalnymi opiekunami doktorantów.

Plany studiów dla dyscyplin Informatyka i Elektronika:

Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej jest prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke.

Sprawy administracyjne związane ze Studiami Doktoranckimi na Wydziale prowadzi inż. Barbara Dowgielewicz (tel. 943478742, e-mail: barbara.dowgielewicz@tu.koszalin.pl pokój 21-4A ul. Śniadeckich 2)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone